Μεταναστευτικά είδη νυχτερίδων προσελκύονται από το κόκκινο φως

Το κόκκινο χρώμα στα φώτα αεροπλοΐας εθεωρείτο σχετικά ασφαλές για τις νυχτερίδες αλλά μια πρόσφατη μελέτη ανατρέπει αυτή την άποψη.


Η αποτίμηση των επιπτώσεων της λειτουργίας των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είχε αρχικά επικεντρωθεί στα πουλιά, αλλά σχετικά σύντομα άρχισαν να βρίσκονται μεγάλοι αριθμοί νεκρών χειροπτέρων κάτω από ανεμογεννήτριες. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η θνησιμότητα των χειροπτέρων είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των πουλιών και αφορά κυρίως μεταναστευτικά είδη.

Ένα συνηθισμένο μέτρο για την μείωση της θνησιμότητας των χειροπτέρων είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης φωτισμού κατά την διάρκεια της νύχτας στην περιοχή των ανεμογεννητριών. Τα φώτα σήμανσης αεροπλοΐας που υποχρεωτικά τοποθετούνται στο πάνω μέρος των πυλώνων, εθεωρούντο ασφαλή για τα χειρόπτερα καθώς δεν προσελκύουν έντομα που αποτελούν την τροφή τους. Σε πρόσφατη όμως μελέτη των Voigt κ.ά αποδεικνύεται ότι το κόκκινο φως προσελκύει έντονα την μικρονυχτερίδα Pipistrellus pygmaeus, ενώ καταγράφηκε και παρόμοια τάση αύξησης της δραστηριότητας της νυχτερίδας του Nathusius Pipistrellus nathusii. Και τα δύο είναι μεταναστευτικά είδη και εμφανίζουν μεγάλη θνησιμότητα στις ανεμογεννήτριες, κάτι που ενδεχομένως συσχετίζεται και με την προσέλκυσή τους από τα φώτα ασφαλείας. Παρόμοια αποτελέσματα περιγράφηκαν και σε παλαιότερη εργασία που αφορούσε το πράσινο φως. Ο ακριβής μηχανισμός για αυτή την συμπεριφορά δεν έχει διαλευκανθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν συσχετίζεται με αναζήτηση τροφής σε αντίθεση με αντίστοιχα πειράματα με λευκό φως το οποίο φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τις πτήσεις κυνηγιού γι’ αυτά τα είδη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μία ενδεχόμενη λύση θα ήταν ο φωτισμός αεροπλοΐας να πραγματοποιείται στο υπέρυθρο φάσμα, κάτι το οποίο υποστηρίζουν και οι πιλότοι για λόγους ασφαλείας. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί πολλούς ακόμα ελέγχους. Εναλλακτικά προτείνεται η υπό συνθήκες λειτουργία του φωτισμού.


Δημοσίευση :
Voigt CC, Rehnig K, Lindecke O, Pētersons G (2018) Migratory bats are attracted by red light but not by warm-white light: Implications for the protection of nocturnal migrants. Ecology & Evolution 2018, 8(18): 9353-9361 https://doi.org/10.1002/ece3.4400