Αμφίβια της Ελλάδας / Κατάλογος ειδών

Άνουρα

Οικογένεια: Bombinatoridae

Bombina bombina
Κοκκινομπομπίνα

Φωτ.

Bombina variegata
Κιτρινομπομπίνα

Φωτ.

Οικογένεια: Bufonidae

Bufo bufo
Χωματόφρυνος

Φωτ.

Bufotes viridis
Πρασινόφρυνος

Φωτ.

Οικογένεια: Hylidae

Hyla arborea
Δενδροβάτραχος

Φωτ.

Hyla orientalis
Ανατολικός Δενδροβάτραχος

Φωτ.

Οικογένεια: Pelobatidae

Pelobates syriacus
Πηλοβάτης

Φωτ.

Pelobates balcanicus
Βαλκανικός πηλοβάτης

Φωτ.

Οικογένεια: Ranidae

Pelophylax bedriagae
Ασιατικός βάτραχος

Φωτ.

Pelophylax cerigensis
Βάτραχος της Καρπάθου

Φωτ.

Pelophylax cretensis
Βάτραχος της Κρήτης

Φωτ.

Pelophylax epeiroticus
Βάτραχος της Ηπείρου

Φωτ.

Pelophylax kurtmuelleri
Βαλκανικός βάτραχος

Φωτ.

Pelophylax ridibundus
Λιμνοβάτραχος

Φωτ.

Rana dalmatina
Ευκίνητος βάτραχος

Φωτ.

Rana graeca
Γραικοβάτραχος

Φωτ.

Rana temporaria
Βουνοβάτραχος

Φωτ.

Ουροδελή

Οικογένεια: Salamandridae

Ichthyosaura alpestris
Αλπικός τρίτωνας

Φωτ.

Lissotriton graecus
Λισσοτρίτωνας

Φωτ.

Lissotriton schmidtleri
Ανατολικός λισσοτρίτωνας

Φωτ.

Lyciasalamandra helverseni
Χοχυλίνα

Φωτ.

Lyciasalamandra luschani
Νυφίτσα

Φωτ.

Salamandra salamandra
Σαλαμάνδρα

Φωτ.

Triturus ivanbureschi
Βαλκανικός τρίτωνας

Φωτ.

Triturus macedonicus
Μακεδονικός τρίτωνας

Φωτ.

Ξενικά είδη

Οικογένεια: Ranidae

Lithobates catesbeianus
Βουβαλοβάτραχος

Φωτ.Επιμέλεια σελίδας: Γιάννης Ιωαννίδης / Φωτογραφίες θα προστεθούν σταδιακά

Για τα ελληνικά ονόματα ακολουθείται η ονοματολογία της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας