Νυχτερίδες της Ελλάδας / Κατάλογος ειδών

Οικογένεια: Pteropodidae

Rousettus aegyptiacus
Αιγυπτιακή Φρουτονυχτερίδα

Οικογένεια: Molossidae

Tadarida teniotis
Νυχτονόμος

Οικογένεια: Vespertilionidae

Barbastella barbastellus
Μπαρμπαστέλλος

Eptesicus bottae
Ασιατική Τρανονυχτερίδα

Eptesicus serotinus
Τρανονυχτερίδα

Hypsugo savii
Βουνονυχτερίδα

Miniopterus schreibersii
Πτερυγονυχτερίδα

Myotis alcathoe
Μυωτίδα της Αλκαθόης

Myotis aurascens
Στεπομυωτίδα

Myotis bechsteinii
Μυωτίδα του Bechstein

Myotis blythii
Μικρομυωτίδα

Myotis brandti
Μυωτίδα του Brandt

Myotis capaccinii
Ποδαρομυωτίδα

Myotis daubentonii
Μυωτίδα του Daubenton

Myotis emarginatus
Πυρρομυωτίδα

Myotis myotis
Τρανομυωτίδα

Myotis nattereri
Μυωτίδα του Natterer

Nyctalus lasiopterus
Μεγάλος Νυκτοβάτης

Nyctalus leisleri
Μικρονυκτοβάτης

Nyctalus noctula
Νυκτοβάτης

Pipistrellus hanaki
Νανονυχτερίδα του Hanak

Pipistrellus kuhlii
Λευκονυχτερίδα

Pipistrellus nathusii
Νυχτερίδα του Nathusius

Pipistrellus pipistrellus
Νανονυχτερίδα

Pipistrellus pygmaeus
Μικρονυχτερίδα

Plecotus auritus
Καφέ ωτονυχτερίδα

Plecotus austriacus
Σταχτιά ωτονυχτερίδα

Plecotus kolombatovici
Μεσογειακή ωτονυχτερίδα

Plecotus macrobullaris
Ορεινή ωτονυχτερίδα

Vespertilio murinus
Παρδαλονυχτερίδα

Οικογένεια: Rhinolophidae

Rhinolophus blasii
Ρινόλοφος του Blasius

Rhinolophus euryale
Μεσορινόλοφος

Rhinolophus ferrumequinum
Τρανορινόλοφος

Rhinolophus hipposideros
Μικρορινόλοφος

Rhinolophus mehelyi
Ρινόλοφος του Mehely

Επιμέλεια σελίδας: Γιάννης Ιωαννίδης