Κύκνοι / Χήνες / Πάπιες / Πρίστες

ANSERIFORMES

Οικογένεια: Anatidae

Cygnus olor
(Βουβός) Κύκνος

Cygnus bewickii
Νανόκυκνος

Cygnus cygnus
Αγριόκυκνος

Anser fabalis
Χωραφόχηνα

Anser albifrons
Ασπρομέτωπη Χήνα

Anser erythropus
Νανόχηνα

Anser anser
Σταχτόχηνα

Anser caerulescens
Λευκόχηνα

Branta bernicla
Δαχτυλιδόχηνα

Branta ruficollis
Κοκκινόχηνα

Tadorna ferruginea
Καστανόπαπια

Tadorna tadorna
Βαρβάρα

Alopochen aegyptiaca
Αλωπόχηνα

Anser indicus
Ινδική χήνα

Anas penelope
Σφυριχτάρι

Anas strepera
Καπακλής

Anas crecca
Κιρκίρι

Anas platyrhynchos
Πρασινοκέφαλη Πάπια

Anas acuta
Ψαλίδα

Anas querquedula
Σαρσέλα

Anas discors
Αμερικάνικη Σαρσέλα

Anas clypeata
Χουλιαρόπαπια

Marmaronetta angustirostris
Στικτόπαπια

Netta rufina
Φερεντίνι

Aythya ferina
Γκισάρι

Aythya nyroca
Βαλτόπαπια

Aythya fuligula
Μαυροκέφαλη Πάπια

Aythya marila
Σταχτόπαπια

Somateria mollissima
Πουπουλόπαπια

Clangula hyemalis
Χιονόπαπια

Melanitta nigra
Μαυρόπαπια

Melanitta fusca
Βελουδόπαπια

Bucephala clangula
Βουκεφάλα

Mergus albellus
Νανοπρίστης

Mergus serrator
Θαλασσοπρίστης

Mergus merganser
Χηνοπρίστης

Oxyura leucocephala
ΚεφαλούδιΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη