Σταχτάρες / Αλκυόνες / Μελισσοφάγοι / Τσαλαπετεινοί / Δρυοκολάπτες

APODIFORMES (Σταχτάρες)

Οικογένεια: Apodidae

Apus melba
Βουνοσταχτάρα

Apus apus
Σταχτάρα

Apus pallidus
Ωχροσταχτάρα

Apus affinis
Μικροσταχτάρα

CORACIIFORMES (αλκυόνες μελισσοφάγοι και τσαλαπετεινοί )

Οικογένεια: Alcedinidae

Halcyon smyrnensis
Σμυρναλκυόνη

Alcedo atthis
Αλκυόνη

Ceryle rudis
Κήρυλος

Οικογένεια: Meropidae

Merops orientalis
Νανομελισσοφάγος

Merops persicus
Πράσινος Μελισσοφάγος

Merops apiaster
Μελισσοφάγος

Οικογένεια: Coraciidae

Coracias garrulus
Χαλκοκουρούνα

Οικογένεια: Upupidae

Upupa epops
Τσαλαπετεινός

PICIFORMES (δρυοκολάπτες)

Οικογένεια: Picidae

Jynx torquilla
Στραβολαίμης

Picus canus
Σταχτής Δρυοκολάπτης

Picus viridis
Πράσινος Δρυοκολάπτης

Dryocopus martius
Μαύρος Δρυοκολάπτης

Dendrocopos major
Πευκοδρυοκολάπτης

Dendrocopos syriacus
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης

Dendrocopos medius
Μεσαίος Δρυοκολάπτης

Dendrocopos leucotos
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης

Dendrocopos minor
Νανοδρυοκολάπτης

Picoides tridactylus
Τριδάχτυλος ΔρυοκολάπτηςΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη