Λαγόποδες / Πέρδικες / Φασιανοί

GALLIFORMES

Οικογένεια: Tetraonidae

Bonasa bonasia
Δασόκοτα

Tetrao tetrix tetrix
Λυροπετεινός

Tetrao urogallus
Αγριόκουρκος

Οικογένεια: Phasianidae

Alectoris chukar
Νησιώτικη Πέρδικα

Alectoris graeca
Πετροπέρδικα

Alectoris rufa
Κοκκινοπέρδικα

Francolinus francolinus
Φρανκολίνος

Perdix perdix
Καμπίσια Πέρδικα

Coturnix coturnix
Ορτύκι

Crex crex
Ορτυκομάνα

Phasianus colchicus
ΦασιανόςΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη