Θαλασσοβούτια / Βουτηχτάρια / Μύχοι / Κυματοβάτες

GAVIIFORMES (Θαλασσοβούτια)

Οικογένεια: Gaviidae

Gavia stellata
Κηλιδοβούτι

Gavia arctica
Λαμπροβούτι

Gavia immer
Παγοβούτι

PODICIPEDIFORMES (Βουτηχτάρια)

Οικογένεια: Podicipedidae

Τachybaptus ruficollis
(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι

Podiceps cristatus
Σκουφοβουτηχτάρι

Podiceps grisegena
Κοκκινοβουτηχτάρι

Podiceps auritus
Χειμωνοβουτηχτάρι

Podiceps nigricollis
Μαυροβουτηχτάρι

PROCELLARIIFORMES (Μύχοι και κυματοβάτες)

Οικογένεια: Procellariidae

Calonectris diomedea
Αρτέμης

Puffinus gravis
Καπελόμυχος

Puffinus mauretanicus
Μύχος των Βαλεαρίδων

Puffinus yelkouan
Μύχος

Οικογένεια: Hydrobatidae

Hydrobates pelagicus
ΥδροβάτηςΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη