Σούλες / Κορμοράνοι / Πελεκάνοι / Ερωδιοί / Πελαργοί / Ίβιδες / Φοινικόπτερα

PELECANIFORMES (Σούλες κορμοράνοι και πελεκάνοι)

Οικογένεια: Sulidae

Morus bassanus
Σούλα

Οικογένεια: Phalacrocoracidae

Phalacrocorax carbo
Κορμοράνος

Phalacrocorax aristotelis
Θαλασσοκόρακας

Phalacrocorax pygmeus
Λαγγόνα

Οικογένεια: Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus
Ροδοπελεκάνος

Pelecanus crispus
Αργυροπελεκάνος

CICONIIFORMES (Ερωδιοί πελαργοί και ίβιδες)

Οικογένεια: Ardeidae

Botaurus stellaris
Ήταυρος

Ixobrychus minutus
Μικροτσικνιάς

Nycticorax nycticorax
Νυχτοκόρακας

Ardeola ralloides
Κρυπτοτσικνιάς

Bubulcus ibis
Γελαδάρης

Egretta gularis
Θαλασσοτσικνιάς

Egretta garzetta
Λευκοτσικνιάς

Ardea alba
Αργυροτσικνιάς

Ardea cinerea
Σταχτοτσικνιάς

Ardea purpurea
Πορφυροτσικνιάς

Οικογένεια: Ciconiidae

Ciconia nigra
Μαύρος Πελαργός

Ciconia ciconia
Λευκός Πελαργός

Οικογένεια: Threskiornithidae

Plegadis falcinellus
Χαλκόκοτα

Platalea leucorodia
Χουλιαρομύτα

PHOENICOPTERIFORMES (φοινικόπτερα)

Οικογένεια: Phoenicopteridae

Phoenicopterus roseus
ΦοινικόπτεροΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη