Πουλάδες / Νερόκοτες / Γερανοί / Ωτίδες

GRUIFORMES

Οικογένεια: Rallidae

Rallus aquaticus
Νεροκοτσέλα

Porzana porzana
Στικτοπουλάδα

Porzana parva
Μικροπουλάδα

Porzana pusilla
Νανοπουλάδα

Gallinula chloropus
Νερόκοτα

Porphyrio alleni
Αφρικανική Νερόκοτα

Porphyrio porphyrio
Σουλτανοπουλάδα

Fulica atra
Φαλαρίδα

Οικογένεια: Gruidae

Grus grus
Γερανός

Grus virgo
Νυφογερανός

Οικογένεια: Otididae

Tetrax tetrax
Χαμωτίδα

Chlamydotis undulata
Χλαμυδωτίδα

Otis tarda
Μεγάλη ΩτίδαΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη