Σαύρες της Ελλάδας / Κατάλογος ειδών

Οικογένεια: Agamidae

Stellagama stellio
Κροκοδειλάκι

Φωτ.

Οικογένεια: Chamaeleonidae

Chamaeleo africanus
Αφρικανικός χαμαιλέοντας

Φωτ.

Chamaeleo chamaeleon
Χαμαιλέοντας

Φωτ.

Οικογένεια: Gekkonidae

Mediodactylus kotschyi
Σαμιαμίδι

Φωτ. © Maria Dimaki

Mediodactylus orientalis
Ανατολικό Σαμιαμίδι

Φωτ.

Mediodactylus danilewskii
Σαμιαμίδι της Καλυψούς

Φωτ.

Mediodactylus bartoni
Σαμιαμίδι της Κρήτης

Φωτ.

Mediodactylus oertzeni
Σαμιαμίδι των Δωδεκανήσων

Φωτ.

Hemidactylus turcicus
Μολυντήρι

Φωτ.

Tarentola mauritanica
Ταρέντολα

Φωτ.

Οικογένεια: Lacertidae

Algyroides moreoticus
Σαύρα του Μοριά

Φωτ.

Algyroides nigropunctatus
Σαύρα του Ιονίου

Φωτ.

Anatololacerta anatolica
Σαύρα της Ιωνίας

Φωτ.

Anatololacerta budaki
Σαύρα της Λυκίας

Φωτ.

Anatololacerta pelasgiana
Πελασγική Σαύρα

Φωτ.

Darevskia praticola
Σαύρα του Πόντου

Φωτ.

Hellenolacerta graeca
Γραικόσαυρα

Φωτ.

Lacerta agilis
Βουνόσαυρα

Φωτ.

Lacerta trilineata
Τρανόσαυρα

Φωτ.

Lacerta viridis
Πρασινόσαυρα

Φωτ.

Ophisops elegans
Οφίσωψ

Φωτ.

Podarcis cretensis
Κλωστιδάκι

Φωτ.

Podarcis erhardii
Αιγαιόσαυρα

Φωτ.

Podarcis gaigeae
Σαύρα της Σκύρου

Φωτ.

Podarcis levendis
Λεβεντόσαυρα

Φωτ.

Podarcis milensis
Σαύρα της Μήλου

Φωτ.

Podarcis muralis
Τοιχόσαυρα

Φωτ.

Podarcis peloponnesiacus
Τσαπερδόνα

Φωτ.

Podarcis tauricus
Βαλκανόσαυρα

Φωτ.

Zootoca vivipara
Ζωοτόκα σαύρα

Φωτ.

Οικογένεια: Scincidae

Ablepharus kitaibelii
Αβλέφαρος

Φωτ.

Chalcides ocellatus
Λιακόνι

Φωτ. © Maria Dimaki

Heremites auratus
Χρυσόσαυρα

Φωτ.

Ophiomorus kardesi
Ανατολικός Οφιόμορος

Φωτ.

Ophiomorus punctatissimus
Οφιόμορος

Φωτ.

Οικογένεια: Anguidae

Anguis cephallonica
Κονάκι του Ιονίου

Φωτ.

Anguis fragilis
Κονάκι

Φωτ.

Anguis graeca
Ελληνικό κονάκι

Φωτ. © Maria Dimaki

Pseudopus apodus
Τυφλίτης

Φωτ.

Αμφισβαινοειδή

Οικογένεια: Amphisbaenidae

Blanus strauchi
Αμφίσβαινα

Φωτ.

Ξενικά είδη

Οικογένεια: Lacertidae

Podarcis siculus
Σαύρα της Σικελίας

Φωτ.

Podarcis vaucheri
Ισπανική Σαύρα

Φωτ.Επιμέλεια σελίδας: Γιάννης Ιωαννίδης / Φωτογραφίες θα προστεθούν σταδιακά

Για τα ελληνικά ονόματα ακολουθείται η ονοματολογία της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας