Οδοντόγναθα της Ελλάδας και της Κύπρου/ Κατάλογος ειδών

Οικογένεια: Calopterygidae

Calopteryx splendens
Ελλάδα και Κύπρος

Calopteryx virgo
Ελλάδα και Κύπρος

Οικογένεια: Epallagidae

Epallage fatime
Ελλάδα και Κύπρος

Οικογένεια: Lestidae

Lestes barbarus
Ελλάδα και Κύπρος

Lestes dryas
Ελλάδα

Lestes macrostigma
Ελλάδα και Κύπρος

Lestes parvidens
Ελλάδα και Κύπρος

Lestes sponsa
Ελλάδα

Lestes virens
Ελλάδα

Lestes viridis
Ελλάδα

Sympecma fusca
Ελλάδα και Κύπρος

Οικογένεια: Coenagrioniae

Ceriagrion georgifreyi
Ελλάδα

Ceriagrion tenellum
Ελλάδα και Κύπρος

Coenagrion intermedium
Ενδημικό της Κρήτης

Coenagrion ornatum
Ελλάδα

Coenagrion puella
Ελλάδα

Coenagrion pulchellum
Ελλάδα

Coenagrion scitulum
Ελλάδα

Enallagma cyathigerum
Ελλάδα

Erythromma lindenii
Ελλάδα και Κύπρος

Erythromma najas
Ελλάδα

Erythromma viridulum
Ελλάδα και Κύπρος

Ischnura elegans
Ελλάδα και Κύπρος

Ischnura pumilio
Ελλάδα και Κύπρος

Pyrrhosoma elisabethae
Ελλάδα

Pyrrhosoma nymphula
Ελλάδα

Οικογένεια: Platycnemididae

Platycnemis pennipes pennipes
Ελλάδα

Platycnemis pennipes nitiddula
Ελλάδα

Οικογένεια: Aeshnidae

Aeshna affinis
Ελλάδα και Κύπρος

Aeshna cyanea
Ελλάδα

Aeshna isoceles
Ελλάδα

Aeshna mixta
Ελλάδα και Κύπρος

Anax ephippiger
Ελλάδα και Κύπρος

Anax immaculifrons
Ελλάδα και Κύπρος

Anax imperator
Ελλάδα και Κύπρος

Anax parthenope
Ελλάδα και Κύπρος

Boyeria cretensis
Ενδημικό της Κρήτης

Brachytron pratense
Ελλάδα

Caliaeschna microstigma
Ελλάδα και Κύπρος

Οικογένεια: Gomphidae

Gomphus flavipes
Ελλάδα

Gomphus schneiderii
Ελλάδα

Gomphus vulgatissimus
Ελλάδα

Lindenia tetraphylla
Ελλάδα

Onychogomphus forcipatus forcipatus
Ελλάδα

Onychogomphus forcipatus albotibialis
Ελλάδα και Κύπρος

Ophiogomphus cecilia
Ελλάδα

Οικογένεια: Cordulegastridae

Cordulegaster bidentata
Ελλάδα

Cordulegaster helladica helladica
Ελλάδα

Cordulegaster helladica buchholz
Ελλάδα

Cordulegaster helladica kastalia
Ελλάδα

Cordulegaster heros
Ελλάδα

Cordulegaster insignis
Ελλάδα

Cordulegaster picta
Ελλάδα

Οικογένεια: Corduliidae

Cordulia aenea
Ελλάδα

Somatochlora borisi
Ελλάδα

Somatochlora flavomaculata
Ελλάδα

Somatochlora meridionalis
Ελλάδα

Οικογένεια: Libellulidae

Brachythemis leucosticta
Κύπρος

Crocothemis erythraea
Ελλάδα και Κύπρος

Diplacodes lefebvrii
Ελλάδα και Κύπρος

Libellula depressa
Ελλάδα

Libellula fulva
Ελλάδα

Libellula quadrimaculata
Ελλάδα

Orthetrum albistylum
Ελλάδα

Orthetrum brunneum
Ελλάδα και Κύπρος

Orthetrum cancellatum
Ελλάδα και Κύπρος

Orthetrum chrysostigma
Ελλάδα και Κύπρος

Orthetrum coerulescens
Ελλάδα και Κύπρος

Orthetrum sabina
Ελλάδα και Κύπρος

Orthetrum taeniolatum
Ελλάδα και Κύπρος

Pantala flavescens
Ελλάδα και Κύπρος

Selysiothemis nigra
Ελλάδα και Κύπρος

Sympetrum depressiusculum
Ελλάδα

Sympetrum flaveolum
Ελλάδα

Sympetrum fonscolombii
Ελλάδα και Κύπρος

Sympetrum meridionale
Ελλάδα και Κύπρος

Sympetrum pedemontanum
Ελλάδα

Sympetrum sanguineum
Ελλάδα

Sympetrum striolatum
Ελλάδα και Κύπρος

Sympetrum vulgatum vulgatum
Ελλάδα

Trithemis annulata
Ελλάδα και Κύπρος

Trithemis arteriosa
Κύπρος

Trithemis festiva
Ελλάδα και ΚύπροςΕπιμέλεια σελίδας: Μαρία Δημάκη & Γιάννης Ιωαννίδης

Σύμφωνα με: Boudot, J-P. et al. 2009. Atlas of the Odonata. Libellula Supplement 9: 1-256.