Χελώνες της Ελλάδας / Κατάλογος ειδών

Οικογένεια: Cheloniidae

Caretta caretta
Καρέτα

Φωτ.

Chelonia mydas
Πράσινη χελώνα

Φωτ.

Οικογένεια: Dermochelyidae

Dermochelys coriacea
Δερματοχελώνα

Φωτ.

Οικογένεια: Geoemydidae

Mauremys rivulata
Γραμμωτή νεροχελώνα

Φωτ.

Οικογένεια: Emydidae

Emys orbicularis
Στικτή νεροχελώνα

Φωτ.

Οικογένεια: Testudinidae

Testudo graeca
Γραικοχελώνα

Φωτ.

Testudo hermanni
Μεσογειακή χελώνα

Φωτ.

Testudo marginata
Κρασπεδοχελώνα

Φωτ.

Οικογένεια: Trionychidae

Trionyx triunguis
Τριόνυξ

Φωτ.

Ξενικά είδη

Οικογένεια: Emydidae

Trachemys scripta
Αμερικάνικη νεροχελώνα

Φωτ.Επιμέλεια σελίδας: Γιάννης Ιωαννίδης / Φωτογραφίες θα προστεθούν σταδιακά

Για τα ελληνικά ονόματα ακολουθείται η ονοματολογία της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας